Akcie

Výsledky Erste: Erste Group v 1. čtvrtletí 2020 čelila dopadům nemoci COVID-19 z pozice síly

Silná kapitalizace, vynikající likviditní pozice a kvalita aktiv představují pevný základ pro rok, který charakterizuje náročné globální ekonomické prostředí

„Pokračující globální krizi čelíme všichni – jako jednotlivci a rodiny, ale také jako země a regiony, zaměstnanci a společnosti. Potýkáme se s výzvami, které by si nikdo z nás před pouhými několika týdny nedokázal představit.

To, co začalo jako zdravotnická krize, se rozvinulo v nevídanou hospodářskou krizi, jelikož nezbytná karanténní opatření utlumila jak nabídku, tak poptávku na trzích celého světa. Nemáme jednoduchý plán, jak se s takovou situací vyrovnat. Můžeme se opřít jen o zdravý rozum. Není země, region a odvětví, kterých by se pandemie netýkala. Jsme v tom opravdu všichni společně.

Doba není nikdy příhodná pro globální krizi, v jaké se nacházíme. Státy střední a východní Evropy však v uplynulých letech odvedly v makroekonomice kus práce: (Země v celém regionu SVE zpravidla snižovaly rozpočtové deficity, snižovaly úroveň veřejného zadlužení a změnily deficity na běžném účtu v přebytky. Díky tomu všemu dosáhly výrazně vyrovnanější a udržitelnější makroekonomické pozice než další země ze skupiny rozvíjejících se trhů.) V důsledku toho má náš region lepší předpoklady pro to, aby zvládl hospodářské dopady koronavirové krize, než během finanční krize před deseti lety.

Také my jako Erste Group do této krizi vstupujeme z pozice síly. Jsme silně kapitalizovaná finanční skupina s osvědčeným obchodním modelem a dobře vyváženým úvěrovým portfoliem, které se vyznačuje vysokou kvalitou aktiv. Když klientům pomáháme zareagovat na nové podmínky, můžeme se opírat o silné postavení našich dceřiných společností, které budou nadále působit v růstovém regionu Evropy, o digitální bankovní platformu George a o vynikající likviditní pozici.

Nic si nenalhávejme: Všichni před sebou máme velice složitý rok. Není však také pochyb o tom, že Erste si zakládá na tom, aby svým klientům pomohla tyto těžké časy překonat. Zavedeme zjednodušené procesy žádosti o odklad splátek a o úvěry s vládní zárukou, nabídneme řadu individuálních poradních schůzek a budeme postupovat v účinné spolupráci s vládami, regulačními orgány a všemi zúčastněnými stranami. To vše uděláme, jelikož nám velice záleží na tomto regionu a jelikož věříme v jeho lidi a podniky, jejich setrvalý potenciál a slibnou budoucnost, jakmile bude tato krize za námi,“ říká Bernhard Spalt, generální ředitel Erste Group Bank AG.

Hlavní body

Finanční výsledky za leden až březen 2020 srovnáváme s výsledky za stejné období roku 2019 a rozvahové položky k 31. březnu 2020 se stavem k 31. prosinci 2019.

Čistý úrokový výnos vzrostl – zejména v České republice a Rakousku, ale taktéž v Rumunsku – na 1 229,0 mil. eur (+5,9 %; 1 160,9 mil. eur). Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 504,2 mil. eur (+3,4 %; 487,7 mil. eur), zejména díky růstu objemu poplatků z obchodů s cennými papíry, ale také poplatků za správu aktiv a zprostředkování pojištění. Zatímco čistý výsledek obchodování výrazně poklesl na -157,4 mil. eur (153,3 mil. eur), položka zisky/ztráty z finanční nástrojů v reálné hodnotě vzrostly na 37,5 mil. eur (-77,1 mil. eur), přičemž v obou případech se projevila zvýšená tržní volatilita v důsledku epidemie COVID-19. Provozní výnosy klesly na 1 633,0 mil. eur (-6,1 %; 1 771,7 mil. eur). Všeobecné administrativní náklady mírně klesly na 1 111,2 mil. eur (-0,4 %; 1 115,6 mil. eur), jelikož náklady na zaměstnance se zvýšily na 630,0 mil. eur (+1,3 %; 621,9 mil. eur), zatímco další administrativní náklady byly s 344,8 mil. eur nižší (-3,8 %; 358,3 mil. eur). Další administrativní náklady již zahrnují takřka veškeré platby do systémů pojištění vkladů, které mají v roce 2020 dosáhnout 88,3 mil. eur (87,5 mil. eur). Odpisy dosáhly 136,5 mil. eur (135,4 mil. eur). Provozní výsledek klesl na 551,7 mil. eur (-15,9 %; 656,0 mil. eur). Poměr nákladů k výnosům vzrostl na 66,8 % (63,0 %).

V důsledku čistých alokací činilo snížení hodnoty finančních nástrojů 61,7 mil. eur neboli 15 bazických bodů průměrných hrubých klientských půjček (čisté rozpouštění 35,8 mil. eur neboli -9 bazických bodů). Tvorba rezerv na úvěry, poskytnuté závazky a záruky vzrostla zejména v Rakousku a České republice a pozitivně přispělo vymožení již odepsaných úvěrů v Rumunsku. Tvorba rezerv v prvním čtvrtletí 2020 v souvislosti s COVID-19 byla zanedbatelná. Zakládá se na odborných odhadech a zatím nezahrnuje očekávané zhoršení makroekonomického výhledu. Poměr nesplácených úvěrů na základě hrubých klientských úvěrů se dále zlepšil na 2,4 % (2,5 %). Míra krytí nesplácených úvěrů vzrostla na 80,9 % (77,1 %).

Ostatní provozní výsledek činil -127,6 mil. eur (-131,1 mil. eur). Výdaje na roční příspěvky do rezolučních fondů, které jsou v této položce zahrnuty, vzrostly na 84,0 mil. eur (78,0 mil. eur), a to zejména v České republice a na Slovensku. Růst bankovních a transakčních daní na 49,9 mil. eur (38,8 mil. eur) lze připisovat zejména zdvojnásobení bankovních odvodů na Slovensku na 16,9 mil. eur (8,0 mil. eur) poté, co k 1. lednu 2020 nabyla účinnosti novela zákona přijatá v roce 2019. Maďarská bankovní daň za finanční rok 2020 dosáhla 14,2 mil. eur (12,5 mil. eur).

Vzhledem k jednorázovým efektům v Rumunsku se daň z příjmů zvýšila na 103,0 mil. eur (95,5 mil. eur). Výsledek menšinových podílů poklesl na 23,0 mil. eur (89,3 mil. eur) kvůli výrazně nižšímu příspěvku spořitelních bank. Čistý výsledek náležející vlastníkům mateřské společnosti dosáhl 235,3 mil. eur (-37,6 %; 377,0 mil. eur).

Celkový kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 19,1 mld. eur (19,0 mld. eur). Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu CRR dosáhl poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (CET1, konečný výsledek) 15,8 mld. eur (16,3 mld. eur), celkové vlastní zdroje (konečný výsledek) pak činily 21,3 mld. eur (22,0 mld. eur).
Výsledek za první čtvrtletí není zahrnutý, ale náklady na riziko byly odečteny. Celkové riziko – rizikově vážená aktiva včetně úvěrového, tržního a provozního rizika (CRR, konečný výsledek) vzrostl na 120,5 mld. eur (118,6 mld. eur). Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (CET1, konečný výsledek) činil 13,1 % (13,7 %), poměr celkového kapitálu pak 17,7 % (18,5 %).

Aktiva celkem vzrostla na 262,9 mld. eur (245,7 mld. eur). Pokud jde o aktiva, hotovost a hotovostní zůstatky vzrostly na 23,0 mld. eur (10,7 mld. eur), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami se zvýšily na 24,3 mld. eur (23,1 mld. eur). Úvěry a jiné pohledávky za klienty se zvýšily na 161,1 mld. eur (+0,5 %; 160,3 mld. eur). Na straně pasiv se vklady od bank zvýšily na 20,7 mld. eur (13,1 mld. eur) a klientské vklady opět vzrostly na 182,2 mld. eur (+4,8 %, 173,8 mld. eur). Největší nárůst byl zaznamenán v České republice a Rakousku. Poměr půjček k vkladům dosáhl 88,4 % (92,2 %).

VÝHLED

Od 28. února 2020, kdy byly zveřejněny finanční výsledky za 4. čtvrtletí 2019 a za účetní rok 2019, se globální ekonomický výhled výrazně zhoršil. Hospodářská výkonnost je hlavním motorem finanční výkonnosti Erste Group, takže lze čekat, že tento vývoj povede k významnému zhoršení ziskovosti banky v roce 2020, které však dosud nelze vyčíslit. Jak makroekonomický pokles, tak nižší ziskovost jsou přímým důsledkem toho, že vlády na celém světě ve snaze zastavit šíření koronaviru sáhly po různě silných sociálních a ekonomických opatřeních. Tato strategie posloužila k prvotnímu cíli zploštit očekávanou křivku zátěže zdravotnického systému, ale zároveň způsobila citelné škody, např. nižší ekonomickou aktivitu, růst nezaměstnanosti a výrazný pokles globálních akciových trhů. V zájmu zmírnění vedlejších škod zavedly vlády, centrální banky a regulátoři řadu opatření jako úvěrová moratoria, záruky na úvěry, přímé platby dotčeným odvětvím a spotřebitelům, snížení či odklad plateb daní či sociálního zabezpečení, opatření pro podporu trhu práce jako kurzarbeit, likviditní injekce, uvolnění požadavků na zajištění, snížení sazeb, kvantitativní uvolňování prostřednictvím nákupu vládních a firemních dluhopisů, uvolnění kapitálových požadavků a pragmatický přístup k zavádění standardů IFRS9 v návaznosti na úvěrová moratoria a záruky na úvěry.

Navzdory tomu všemu a prvním opatrným pokusům o uvolnění plošných karanténních opatření v zemích jako Česká republika a Rakousko se očekává, že globální reálný HDP se v roce 2020 propadne nejvíce od 2. světové války. Co se týče Rakouska a jiných zemí střední a východní Evropy, momentálně se za rok 2020 očekává pokles reálného HDP mezi 4,2 % a 7,5 % se všemi negativními dopady na jednotlivé položky výsledovky, kvalitu aktiv a kapitál. Konkrétně to znamená, že čistý úrokový výnos v roce 2020 poklesne kvůli kombinaci výrazného snížení sazeb v České republice, Rumunsku a Srbsku, změněného obchodního mixu vzhledem k nižší marži u státem zaručených úvěrů a negativních devizových efektů. Příjem z poplatků nejspíše utrpí zejména kvůli slabší ekonomické aktivitě, která se promítne do nižších poplatků za platební převody a výrazně nižších poplatků z obchodů s cenných papíry. Pokles čistého zisku z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou se vzhledem k silnému růstu ocenění v roce 2019 očekával už před pandemií. Provozní výnosy v roce 2020 patrně poklesnou. Na začátku roku 2020 se očekávalo, že provozní náklady vzrostou, ale pravdou bude patrně opak kvůli nižším nákladům na dopravu, růstu efektivity a příznivým devizovým efektům. Provozní výsledek však v roce 2020 oproti roku 2019 zřejmě poklesne a poměr nákladů k výnosům se zhorší. Velkou neznámou pro rok 2020 i následné období jsou náklady na riziko. Management Erste Group se bude v souladu se svou politikou snažit tyto náklady uspíšit v maximální míře, která je ospravedlnitelná na základě makroekonomických dat a prognóz, vývoje ratingů a hodnocení retailového portfolia v roce 2020. Z tohoto důvodu očekáváme, že náklady na riziko v roce 2020 výrazně vzrostou. Vzhledem k momentálně nejpravděpodobnějšímu scénáři, který předpokládá oživení ve tvaru V v horizontu šesti měsíců, se očekává, že náklady na riziko pro rok 2020 dosáhnou zhruba 50 až 70 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů. Pokud nedojde k odpisu goodwillu, očekává se, že ostatní provozní výsledek se v roce 2020 zlepší, jelikož číslo za rok 2019 bylo zatíženo významnými jednorázovými efekty. Daňový poměr takřka jistě vzroste, jelikož ziskovost v zemích s nízkými daněmi patrně poklesne. Výsledek menšinových podílů poklesne, jelikož se očekává, že ziskovost spořitelních bank se propadne. Celkově vzato se pro rok 2020 očekává významný pokles čistého zisku.

Erste Group vyhradila pro dividendy za rok 2019 1,5 eur na akcii. Koncem března 2020 Erste Group oznámila, že odloží valnou hromadu a konečné rozhodnutí o dividendách na 4. čtvrtletí 2020, aby mohla přijmout kvalifikované rozhodnutí založené na faktech o dopadech koronavirové pandemie. Management Erste Group je pevně odhodlán vyplatit za rok 2019 dividendu. Její výše bude určena v první řadě ekonomickou realitou v příslušném období. Konečné rozhodnutí taktéž pečlivě vyváží pokyny regulátorů s nutností zachovat důvěru investorů a obecně kapitálových trhů v Erste Group a rovněž zajistit spravedlivý přístup ke všem třídám aktiv.

Finanční data

Výkaz zisků a ztrát

           

v mil. eur

Q1 19

Q4 19

Q1 20

 

1-3 19

1-3 20

Čistý úrokový výnos

1 160,9

1 229,5

1 229,0

 

1 160,9

1 229,0

Čistý výnos z poplatků a provizí

487,7

515,9

504,2

 

487,7

504,2

Čistý výsledek obchodování a zisky/ztráty z finančních nástrojů v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

76,2

63,9

-119,9

 

76,2

-119,9

Provozní výnosy

1 771,7

1 861,8

1 663,0

 

1 771,7

1 663,0

Provozní náklady

-1 115,6

-1 122,4

-1 111,2

 

-1 115,6

-1 111,2

Provozní výsledek

656,0

739,4

551,7

 

656,0

551,7

Snížení hodnoty finančních nástrojů

35,8

-82,1

-61,7

 

35,8

-61,7

Provozní výsledek po tvorbě rezerv

691,8

657,3

490,0

 

691,8

490,0

Ostatní provozní výsledek

-131,1

-230,9

-127,6

 

-131,1

-127,6

Daně z bankovní činnosti

-38,8

-37,1

-49,9

 

-38,8

-49,9

Výsledek z pokračujících operací před zdaněním

561,8

433,2

361,3

 

561,8

361,3

Daně z příjmu

-95,5

-67,8

-103,0

 

-95,5

-103,0

Čistý výsledek za období

466,3

365,4

258,3

 

466,3

258,3

Čistý výsledek náležející nekontrolním podílům

89,3

118,2

23,0

 

89,3

23,0

Čistý výsledek náležející vlastníkům mateřské společnosti

377,0

247,2

235,3

 

377,0

235,3

             

Zisk na akcii

0,88

0,45

0,55

 

0,88

0,55

Návratnost vlastního kapitálu

11,1 %

5,5 %

6,6 %

 

11,1 %

6,6 %

Čistá úroková marže (u úročených aktiv; průměr)

2,18 %

2,20 %

2,18 %

 

2,18 %

2,18 %

Poměr nákladů k výnosům

63,0 %

60,3 %

66,8%

 

63,0 %

66,8%

Poměr opravných položek (jako průměr hrubých klientských úvěrů)

-0,09 %

0,20 %

0,15 %

 

-0,09 %

0,15 %

Daňová sazba

17,0%

15,7 %

28,5 %

 

17,0%

28,5 %

             

Rozvaha

           

v mil. eur

Březen 2019

Prosinec 2019

Březen 2020

 

Prosinec 2019

Březen 2020

Hotovost a hotovostní zůstatky

16 382

10 693

23 031

 

10 693

23 031

Obchodování, finanční aktiva

45 191

44 295

46 970

 

44 295

46 970

Úvěry a jiné pohledávky za bankami

22 741

23 055

24 264

 

23 055

24 264

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

151 957

160 270

161 119

 

160 270

161 119

Nehmotný majetek

1 489

1 368

1 322

 

1 368

1 322

Různá aktiva

5 946

6 012

6 193

 

6 012

6 193

Aktiva celkem

243 706

245 693

262 898

 

245 693

262 898

             

Finanční závazky držené k obchodování

2 277

2 421

3 322

 

2 421

3 322

Vklady od bank

20 295

13 141

20 703

 

13 141

20 703

Vklady od klientů

166 216

173 846

182 211

 

173 846

182 211

Emitované dluhopisy

28 670

30 371

29 413

 

30 371

29 413

Různé závazky

6 492

5 437

6 196

 

5 437

6 196

Vlastní kapitál celkem

19 754

20 477

21 053

 

20 477

21 053

Závazky a vlastní kapitál celkem

243 706

245 693

262 898

 

245 693

262 898

             

Poměr půjček a vkladů

91,4 %

92,2 %

88,4 %

 

92,2 %

88,4 %

Poměr nesplácených úvěrů

3,0 %

2,5 %

2,4 %

 

2,5 %

2,4 %

Míra krytí nesplácených úvěrů (na základě průměrných klientských úvěrů, bez zajištění)

74,5 %

77,1 %

80,9 %

 

77,1 %

80,9 %

Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (konečný výsledek)

13,2 %

13,7 %

13,1 %

 

13,7 %

13,1 %

             

Rating

Březen 2019

Prosinec 2019

Březen 2020

     

Fitch

           

Dlouhodobý

A

A

A

     

Krátkodobý

F1

F1

F1

     

Výhled

Stabilní

Stabilní

RWN

     

Moody´s

           

Dlouhodobý

A2

A2

A2

     

Krátkodobý

P-1

P-1

P-1

     

Výhled

Pozitivní

Pozitivní

Pozitivní

     

Standard & Poor´s

           

Dlouhodobý

A

A

A

     

Krátkodobý

A-1

A-1

A-1

     

Výhled

Pozitivní

Pozitivní

Pozitivní

     

Zdroj: Kurzy.cz

Líbil se vám článek - podpořte náš web drobným příspěvkem - klikněte níže na DONATE

Související články

Back to top button